Giới thiệu nghiệp vụ Bảo hiểm con người

Chuyên mục: Bảo hiểm con người Viết bởi Administrator

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CON NGƯỜI

   A.    Bảo hiểm du lịch  

    1.      Bảo hiểm du lịch quốc tế

    2.      Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

    3.      Bảo hiểm khách du lịch trong nước

    4.      Bảo hiểm Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài

   B.    Bảo hiểm học sinh  

    5.      Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh

    6.      Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

   C.    Bảo hiểm y tế tự nguyện

    7.      Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn

    8.      Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

    9.      Bảo hiểm sức khoẻ gia đình

    10.    Bảo hiểm sức khoẻ giáo viên

    11.    Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

    12.    Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật

    13.    Bảo hiểm kết hợp con người

    14.    Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân Việt Nam

    15.    Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân quốc tế

    16.    Bảo hiểm an khang sức khoẻ

    D.    Bảo hiểm người lao động      

   17.     Bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

   18.     Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

   19.     Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động

    E.    Bảo hiểm tai nạn      

   20.      Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

   21.      Bảo hiểm tai nạn con người

   22.      Bảo hiểm tai nạn và chi phí y tế

   23.      Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

   24.      Bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ thuyền viên

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.