Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện (I4)

Chuyên mục: Bảo hiểm sức khỏe Viết bởi Administrator

Lưu ý:

Để biết thông tin chi tiết, khách hàng cần tham khảo Quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe và tai nạn (Ban hành kèm theo Quyết định  số 3708/2007-BM/BHCN  ngày 16/11/2007 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

TẢI VỀ TÀI LIỆU BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN:

Giấy yêu cầu bảo hiểm sức khỏe và tai nạn

Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm sức khỏe và tai nạn

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe và tai nạn