Tư vấn 24/24: 0966.44.55.44 - 0987.99.3210 - (024)6660.8899

Thông tư 65-TC/ĐTPT hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng của Bộ Tài Chính

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 65 TC/ĐTPT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ban hành ngày 20/3/1996;
Căn cứ Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 04/TTLB ngày 10/9/1996 của Liên Bộ Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Khi tiến hành đầu tư và xây dựng chủ đầu tư các dự án đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng tại Công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Riêng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của tư nhân, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước sẽ không được cấp vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho các khoản thiệt hại rủi ro thuộc phạm vi phải mua bảo hiểm công trình.

2. Phí bảo hiểm công trình xây dựng là một bộ phận vốn đầu tư của dự án, được tính trong tổng dự toán (dự toán) công trình được duyệt. Trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thì phí bảo hiểm được tính trong giá trị gói thầu.

Phí bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và là mức phí cao nhất để chủ đầu tư tiến hành mua bảo hiểm.

3. Các tổ chức, cá nhân nhận thầu xây lắp, tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế... trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối tượng mua bảo hiểm

1.1. Chủ đầu tư:

- Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

- Các dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Hợp tác xã.

- Các dự án đầu tư của tư nhân.

1.2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án đầu tư:

- Tư vấn xây dựng.

- Cung ứng vật tư thiết bị.

- Xây lắp.

2. Loại hình bảo hiểm:

2.1. Chủ đầu tư phải mua những loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm công trình xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tư (bao gồm cả trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba do công trình xây dựng gây ra) để ứng phó với những thiệt hại do những rủi ro bất ngờ và không lường trước được như cháy, động đất, lũ lụt... Phí bảo hiểm tính vào giá trị công trình và được quyết toán trong khoản mục chi phí khác.

- Bảo hiểm vật tư, thiết bị xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư trong quá trình vận chuyển từ nơi mua (nhận hàng) đến chân công trình và đang bảo quản trong kho. Phí bảo hiểm được tính vào giá của vật tư thiết bị.

2.2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án đầu tư phải mua các loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm tài sản thuộc trách nhiệm quản lý như vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công...

- Bảo hiểm trách nhiệm bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba trong quá trình thi công; bảo hiểm tai nạn đối với người lao động của các tổ chức nói trên trong thời gian được bảo hiểm; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng.

Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nói trên.

3. Phương thức mua bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm:

3.1. Quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

3.2. Thủ tục mua bảo hiểm: Trường hợp không có thoả thuận nào khác giữa đối tượng mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm thì thủ tục bảo hiểm được áp dụng như sau:

a) Đối với chủ đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc uỷ quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm công trình xây dựng tại công ty bảo hiểm do chủ đầu tư lựa chọn. Người mua bảo hiểm gửi cho công ty bảo hiểm các hồ sơ sau:

- Sơ đồ mặt bằng công trình.

- Văn bản tóm tắt về kết cấu và biện pháp thi công công trình.

- Tổng dự toán công trình được duyệt hoặc giá trúng thầu.

- Hợp đồng mua vật tư thiết bị.

- Bản trích lục phần bảo hiểm trong hợp đồng xây dựng.

- Những văn bản cần thiết khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm. Căn cứ vào dự toán phí bảo hiểm, biểu phí bảo hiểm và hồ sơ nói trên, công ty bảo hiểm tính toán mức phí bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm cho người mua bảo hiểm.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án đầu tư: người mua bảo hiểm gửi cho công ty bảo hiểm các hồ sơ sau:

- Bản kê số lượng, giá trị vật tư, máy móc, thiết bị thi công trên công trường.

- Bản danh sách lao động tham gia mua bảo hiểm.

- Dự kiến giá trị tài sản xung quanh công trường có thể tổn thất trong quá trình thi công.

- Bản kê những dự án đã thực hiện trong 5 năm gần nhất.

- Những văn bản cần thiết khác theo yêu cầu của quy tắc bảo hiểm. Công ty bảo hiểm xem xét, đánh giá và định mức phí bảo hiểm, cấp đơn bảo hiểm cho người mua bảo hiểm.

3.3. Thanh toán phí bảo hiểm:

- Đối với phí bảo hiểm vật tư, thiết bị phí bảo hiểm được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định trong đơn bảo hiểm.

- Đối với bảo hiểm công trình xây dựng, phí bảo hiểm được thanh toán một hoặc nhiều lần theo quy định trong đơn bảo hiểm và kế hoạch năm được duyệt.

- Đối với các loại bảo hiểm khác, phí bảo hiểm được thanh toán theo quy định trong đơn bảo hiểm.

4. Bồi thường:

- Khi xảy ra sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm biết và trong thời hạn bảy ngày sau phải thông báo chi tiết bằng văn bản cho công ty bảo hiểm.

- Sau khi nhận được thông báo của người được bảo hiểm, trong thời hạn ba ngày công ty bảo hiểm phải cử cán bộ hoặc mời chuyên gia chuyên ngành (khi cần thiết) đến hiện trường để đánh giá nguyên nhân, mức độ tổn thất.

- Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm theo đúng các điều kiện và điều khoản của đơn bảo hiểm.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Thông tư 105 TC/ĐT ngày 8/12/1994 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)


Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh  (<-- Xem tại đây hoặc

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

BẢO HIỂM XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN THỨ 3
 
Theo thông tư 65-TC/ĐTPT của bộ tài chính hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm cho công trình xây dựng đã quy định:

1. Khi tiến hành đầu tư và xây dựng chủ đầu tư các dự án đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng tại Công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam. Riêng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở của tư nhân, Nhà nước khuyến khích mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước sẽ không được cấp vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước cho các khoản thiệt hại rủi ro thuộc phạm vi phải mua bảo hiểm công trình.

2. Phí bảo hiểm công trình xây dựng là một bộ phận vốn đầu tư của dự án, được tính trong tổng dự toán (dự toán) công trình được duyệt. Trường hợp chủ đầu tư uỷ quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thì phí bảo hiểm được tính trong giá trị gói thầu.

Phí bảo hiểm được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và là mức phí cao nhất để chủ đầu tư tiến hành mua bảo hiểm.

3. Các tổ chức, cá nhân nhận thầu xây lắp, tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị phải mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế... trong quá trình thực hiện dự án. Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất.

Như vậy, việc mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt là bắt buộc đối với các dự án đầu tư xây dựng. Đối tượng liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng có thể là các cán bộ tư vấn thiết kế lập dự toán đang cần tính chi phí bảo hiểm trong dự toán; Có thể là chủ đầu tư hay chủ thầu đang cần mua bảo hiểm công trình xây dựng. Mua bảo hiểm trở thành vấn đề cần quan tâm của cả phía chủ đầu tư cũng như các chủ thầu xây dựng trong để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng
1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
5. Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;
6. Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Ai là người đứng ra mua bảo hiểm công trình xây dựng
1. Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.
2. Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm công trình xây dựng
Phần thiệt hại vật chất
Nếu trong thời hạn bảo hiểm, bất kỳ một hạng mục tài sản nào có tên trong hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây gây ra tới mức cần phải sửa chữa hoặc thay thế thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định tại quy tắc bảo hiểm này bằng cách trả tiền, sửa chữa hoặc thay thế (theo sự lựa chọn của doanh nghiệp bảo hiểm). Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn dẫn đến yêu cầu bồi thường với điều kiện số tiền bảo hiểm cho chi phí này đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.


Phần trách nhiệm với người thứ 3
Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:
a) Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người)
b) Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

    - Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;
    - Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm,

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Thông tin cần thiết để tính phí bảo hiểm: Giá trị bảo hiểm, số tầng
Phí bảo hiểm = Giá trị * tỷ lệ phí
Trong đó Tỷ lệ phí do công ty bảo hiểm quyết định phụ thuộc vào độ rủi ro của công trình. Các bạn có thể liên hệ các công ty như Tổng công ty cổ phần Bảo Minh để biết thêm thông tin mua bảo hiểm.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi  hoặc 

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Sản phẩm thông dụng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sản phẩm của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm du lịch nước ngoài
Bảo hiểm y tế và hồi hương cho khách du lịch nước ngoài. Thỏa mãn yêu cầu cấp Visa với phí đóng rẻ nhất. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, siêu tốc. Dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm du lịch trong nước
Bảo hiểm khách du lịch, tham quan trong nước. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm thiệt hại do cháy nổ, hỏa hoạn cho các công trình, nhà cửa và tài sản.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa và quốc tế, bao gồm cả chi phí cứu hộ.
Bảo hiểm thân vỏ ô tô
Bảo hiểm thân vỏ và thiệt hại vật chất toàn bộ ô tô. Sửa chữa chính hãng, dịch vụ tận nơi.
Bảo hiểm bắt buộc ô tô
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nghề nghiệp của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trên địa phận và từ hoạt động của Người được bảo hiểm
Bảo Minh Tràng An
Hotline: 0966.44.55.44

Bảng quảng cáo

MENU