Tư vấn 24/24: 0966.44.55.44 - 0987.99.3210 - (024)6660.8899

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ tài chính ban hành

Minh họa: "Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc" áp dụng theo thông tư 23/2018 Bộ Tài Chính


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 23/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu.

2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.

2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm ti thiu quy định tại Nghị định này.

Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:

a) Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

b) Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

c) Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

4. Bên mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).

5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị đnh này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với quy định pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1: ĐIỀU KIỆN, MỨC PHÍ BẢO HIỂM; SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU

Điều 4. Đối tượng bảo hiểm

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 5. Số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

2. Trưng hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

a) Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Điều 6. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Đng đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, n.

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại đối vớdữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Điều 7. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

1. Mức phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể tha thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy him về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

2. Mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, được quy định tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tin bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn tht của từng cơ sở.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Điều 8. Bồi thường bảo hiểm

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, n.

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

c) Biên bản kiểtra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gn nht thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyn.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

Mục 2: MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Điều 9. Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

1. Mức thu từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau:

a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 10. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

2. Hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy gửi Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

3. Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy; chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Chi cho nội dung này không vượt quá 30% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này không vượt quá 20% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 10% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

4. Số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy cuối năm chưa sử dụng hết cho từng nội dung quy định tại khoản 3 Điều này được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Mục 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này.

3 Xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Điều 13. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an tổ chức thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và áp dụng các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định sau:

a) Báo cáo nghiệp vụ:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

- Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

- Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm.

b) Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lậvà gửi Bộ Tài chính báo cáo (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

- Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm.

- Báo cáo năm: Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tài chính kế tiếp.

c) Ngoài các báo cáo theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

2. Hàng năm, nộp 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hp đng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước lin kề cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

2. Ngh đnh này thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

4. Bãi bỏ Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam;
- Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2). KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................................................

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm số…… ngày…… giữa…… và....; căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm số…… ngày………

1. Tên của bên mua bảo hiểm: .....................................................................................

2. Địa chỉ của bên mua bảo hiểm: .................................................................................

3. Tên của người được bảo hiểm: ................................................................................

4. Địa chỉ của người được bảo hiểm: ...........................................................................

5. Thuộc danh mục cơ sở: (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở nào trong số danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)).

6. Địa chỉ tài sản được bảo hiểm: .................................................................................

7. Tài sản được bảo hiểm: (danh mục chi tiết tài sản kèm theo)

8. Tổng giá trị tài sản theo danh mục tài sản: ................................................................

9. Số tiền bảo hiểm: ....................................................................................................

10. Mức khấu trừ: ........................................................................................................

11. Thời hạn bảo hiểm: Từ ...................................... đến...............................................

12. Phí bảo hiểm: ........................................................................................................

13. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: ..........................................................................

Kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số: ……..

 

 

........, ngày.... tháng.... năm....
DOANH NGHIỆP BO HIM
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

I. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:

STT

Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Mức khấu trừ (loại)

Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%)

1

Học viện, trườnđại học, trưng cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo

A

0,05

2

Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác

A

0,05

3

Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác

 

 

3.1

Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người

B

0,4

3.2

Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động

A

0,15

3.3

Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác

A

0,1

4

Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ

 

 

4.1

Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa

A

0,075

4.2

Triển lãm; nhà hội chợ

A

0,12

5

Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa

 

 

5.1

Trung tâm thương mại

A

0,06

5.2

Siêu thị, cửa hàng bách hóa

A

0,08

5.3

Chợ kiên cố, bán kiên cố

B

0,5

6

Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông

A

0,075

7

Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển

A

0,07

8

Cảng hàng không, cảng biển, cảng thy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt

 

 

8.1

Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãđỗ; nhà ga hành khách đường sắt

A

0,1

8.2

Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt

B

0,12

8.3

Cảng hàng không

A

0,08

9

Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ

 

 

9.1

Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách sn, nhà khách, nhà nghỉ

A

0,05

9.2

Nhà chung cư không có hệ thng chữa cháy tự động (springkler)

A

0,1

10

Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác

A

0,05

11

Hầm lò khai thác than, hm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ

B

0,4

12

Cơ sở sản xuất vật liệu n, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được

B

0,35

13

Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt.

B

0,3

14

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đt

B

0,3

15

Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên

 

 

15.1

Nhà máy nhiệt điện

A

0,1

15.2

Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác

A

0,07

15.3

Trạm biến áp

A

0,12

16

Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay

A

0,1

17

Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được

 

 

17.1

Kho hàng hóa, vật tư cháy được

B

0,2

17.2

Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được

A

0,075

17.3

Bãi hàng hóa, vật tư cháy được

B

0,1

18

Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính

 

 

18.1

a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy)

B

0,2

b) Công trình sản xuất gỗ

0,5

c) Công trình sản xuất giầy

0,35

18.2

Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E

A

0,15

19

Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

 

19.1

Khí cháy

B

0,167

19.2

Chất lng

B

0,2

19.3

Bụi hay xơ cháy được; các cht rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được

B

0,7

19.4

Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau

B

0,6

19.5

Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí

B

0,5

Ghi chú:

A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này.

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chp thuận.

II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tiền bảo hiểm

Mức khu trừ bảo hiểm

Đến 2.000

4

Trên 2.000 đến 10.000

10

Trên 10.000 đến 50.000

20

Trên 50.000 đến 100.000

40

Trên 100.000 đến 200.000

60

Trên 200.000

100

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./.

 

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

Kỳ báo cáo: Quý .../Năm ...

Đơn vị tính: đồng

STT

Danh mục cơ s (*)

Phí bảo hiểm

Bồi thường bảo hiểm

Phí bảo hiểm gốc

Phí bảo hiểm giữ lại

Bồi thường bảo hiểm gốc

Bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo danh mục cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ......................................................................................

- Báo cáo năm: Từ ..................................... đến ..........................................................

Đơn vị tínhđồng

TT

Chỉ tiêu báo cáo

Số tiền

I

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (I)=(6)+(7)+(8)

 

1

Phí bảo hiểm gốc (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

2

Phí nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

3

Tăng(+)/giảm(-) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

 

4

Phí nhượng tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ)

 

5

Tăng(+)/giảm (-) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm

 

6

Doanh thu phí bảo hiểm thuần

(6)=(1)+(2)-(3)-(4)+(5)

 

7

Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ và chưa được hưởng)

 

8

Thu khác hoạt động bảo hiểm

 

II

Chi phí hot đng kinh doanh bảo hiểm

(II) = (9) - (10) + (11) - (12) + (13) + (14) + (15) + (16)

 

9

Chi bi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản thu giảm chi)

 

10

Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

 

11

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

 

12

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng bi thường nhượng tái bảo hiểm

 

13

Tăng (+)/giảm (-) dự phòng dao động lớn

 

14

Chi hoa hồng bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm (đã trừ các khoản giảm trừ và chưa được phân b)

 

15

Chi quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 

16

Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 

III

Li nhun thuần hot đng kinh doanh bo hiểm

(III) = (I) - (II)

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

 


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký và ghi rõ họ tên)

……, ngày …… tháng …… năm....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm..../Năm...

Đơn vị tính: đồng

STT

Chỉ tiêu báo cáo

Số tiền

1

Tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề

 

2

Số tiền phải nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính

 

3

Số tiền đã nộp

 

4

Số tiền còn phải nộp

 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực./.

 


Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày... tháng... năm...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký và đóng dấu)

 

 

Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Ảnh minh họa: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt


ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

-    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;

-    Máy móc thiết bị;

-    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

 

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

 

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

-    Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ

-    Rủi ro “B”: Nổ;

-    Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

-    Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;

-    Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;

-    Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;

-    Rủi ro “G”: Giông và bão;

-    Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

-    Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

-    Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.


Thông tin chi tiết về phạm vi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại: Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt


SỐ TIỀN BẢO HIỂM

-    Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

-    Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

-    Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

 

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

-    Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

-    Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

-    Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

-    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Minh (nếu có).

 

 

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm.

 

-    Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

 

-    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Minh là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.

 

-    Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 

------------------------------------------------------------------------------

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

  1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

  2. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt và gửi lại vào địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Gọi điện Hotline Bảo Minh thông báo cho nhân viên của Bảo minh biết và yêu cầu nhân viên gửi lại bản chào phí bảo hiểm
  4. Xác nhận đồng ý với bản chào phí (qua email)
  5. Đóng phí bảo hiểm sau khi Nhận hợp đồng bảo hiểm (hoặc chứng nhận bảo hiểm)

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline Hotline tư vấn bảo hiểm hoặc

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt - TA - 032006

FIRE AND SPECIAL PERILS POLICY

Policy No………………………

 

BaoMinh Insurance Corporation - (hereinafter referred to as BaoMinh) agrees (subject to the conditions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon which conditions shall so far as the nature of them respectively will permit be deemed to be conditions precedent to the rights of the Insured to recover hereunder) that if after payment of the required Premium the Property Insured described in the Schedule or any part of such property be lost, destroyed or damaged by any of THE PERILS specified in the Schedule at any time during the Period of Insurance or of any subsequent period in respect of which the Insured shall have paid and BaoMinh shall have accepted the premium required for the renewal of this policy, BaoMinh will pay to the Insured the value of the property at the time of the happening of its loss or destruction or the amount of such damage or at its option will reinstate or replace such property or any part thereof.

PROVIDED THAT

the liability of BaoMinh shall in no case exceed

(i)      in the whole the total sum insured or in respect of any items its sum insured at the loss destruction or damage

(ii)     the sum insured remaining after payment for any other loss destruction or damage occurring during the same period of insurance unless BaoMinh shall have agreed to reinstate any such sum insured

I.       DEFINITION

The word “DAMAGE” in capital letters shall mean loss or destruction of or damage to the Property Insured at the Premises.

The word “Fire” shall mean fire in abnormal conditions that causes loss or damage to the insured property and not a friendly fire which can be controlled and confined for domestic purposes or otherwise.

The word "Terrorism" means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public or any section of the public in fear.

II.      PERILS

A.      FIRE (whether resulting from explosion or otherwise) excluding

(a)     earthquake, volcanic eruption or other convulsion of nature

(b)     DAMAGE occasioned by

(i)      its own fermentation or natural heating or spontaneous combustion, or

(ii)     its undergoing any heating or drying process

(iii)    the burning of property by order of any public authority

(iv)    subterranean fire

(c)     any DAMAGE occasioned by or through or in consequence of the burning, whether accidental or otherwise, of forest, bush, prairie, pampas or jungle, and the clearing of lands by fire.

          LIGHTNING

Only DAMAGE caused directly by lightning to the property insured (whether deformed or damaged by fire).

          EXPLOSION

(a)     of boilers, or

(b)     of gas

used only for domestic purposes in a building in which gas is not generated and which does not form part of any gas works, but excluding DAMAGE caused by earthquake, volcanic eruption or other convulsion of nature.

B.      EXPLOSION

excluding DAMAGE

(a)     to boilers, economizers, or other vessels, machinery or apparatus in which pressure is used or to their contents resulting from their explosion;

(b)     occasioned by or through or in consequence, directly or indirectly, of acts of terrorism committed by a person or persons acting on behalf of or in connection with any organisation.

C.      AIRCRAFT and other aerial devices and/or articles dropped therefrom

D.      RIOT, STRIKE, LOCKED-OUT: DAMAGE directly caused by

(a)     the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a strike or lock-out or not);

(b)     the action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimising the consequences of any such disturbance;

(c)     the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out;

(d)     the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

excluding

1.      DAMAGE occasioned by, through or in consequence, directly or indirectly, of

(a)     acts of terrorism committed by a person or persons acting on behalf of or in connection with any organization;

(b)     civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular uprising;

(c)     the malicious act of any person (whether or not such act is committed in the course of disturbance of the public peace) not being the willful act of any rioter, striker or locked-out worker in furtherance of a riot or strike or in resistance to a lock-out;

(d)     malicious erasure, loss, distortion or corruption of information on computer system or other records, programs or software.

2.      (a)     loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever;

(b)     DAMAGE resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation;

(c)     DAMAGE occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority;

(d)     DAMAGE occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building.

PROVIDED nevertheless that BaoMinh is not relieved under 2 (c) or (d) above of any liability to the Insured in respect of physical damage to the Property Insured occurring before dispossession or during temporary dispossession.

E.      MALICIOUS DAMAGE

DAMAGE to the Property Insured directly caused by the malicious act of any person (whether or not such act is committed in the course of a disturbance of the public peace) other than DAMAGE arising out of theft or any attempt thereat.

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule. The Deductible applies to each and every loss at each separate location after the application of the Average Condition (Underinsurance).

The cover provided under this Peril is subject to the cover under Peril D being in force and to the application of the exclusions under that Peril other than 1(c).

F.      EARTHQUAKE OR VOLCANIC ERUPTION including flood and overflow of the sea occasioned thereby.

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule in respect of loss or damage caused otherwise than by fire. The Deductible applies to each and every loss at each separate location as ascertained after the application of the Average Condition (Underinsurance).

G.      STORM AND TEMPEST

excluding DAMAGE

(i)      caused by

(a)     the escape of water from the normal confines of any natural or artificial water course or lake, reservoir, canal or dam or any water tanks, apparatus or pipes

(b)     inundation from the sea

whether resulting from storm or otherwise

(ii)     caused by frost, subsidence or landslip

(iii)    to awnings, blinds, signs or other outdoor fixtures and fittings, gates and fences and moveable property in the open

(iv)    to premises in course of construction, alteration or repair except when all outside doors, windows and other openings are complete and protected against storm or tempest

(v)     by water or rain other than by water or rain entering the building through openings made in its fabric by the direct force of the storm or tempest

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule. The Deductible applies to each and every loss at each separate location as ascertained after the application of the Average Condition (Underinsurance).

H.      STORM, TEMPEST AND FLOOD

excluding DAMAGE

(i)      caused by frost, subsidence or landslip

(ii)     to awnings, blinds, signs or other outdoor fixtures and fittings, gates and fences and moveable property in the open

(iii)    to premises in course of construction, alteration or repair except when all outside doors, windows and other openings are complete and protected against storm or tempest

(iv)    by rain except rain entering the building through openings made in its fabric by direct force of the storm or tempest

(v)     resulting from the escape of water from any tank apparatus or pipe

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule. The Deductible applies to each and every loss at each separate location as ascertained after the application of the Average Condition (Underinsurance).

I.       ESCAPE OF WATER FROM ANY TANK, APPARATUS OR PIPES, excluding

(i)      DAMAGE by water discharged or leaking from an installation of automatic sprinklers

(ii)     DAMAGE in respect of any building which is empty or not in use

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule. The Deductible applies in respect of each and every loss at each separate location as ascertained after the application of the Average Condition (Underinsurance).

J.       IMPACT BY ANY ROAD VEHICLE OR ANIMAL

BaoMinh is not liable for the Deductible specified in the Schedule in respect of each and every loss arising from DAMAGE by any road vehicle or animal belonging to or under the control of the Insured or any occupier of the Premises or their respective employees, as ascertained after the application of the Average Condition (Underinsurance).

III.    GENERAL EXCLUSIONS TO THE PERILS

This Policy does not cover:

1.       DAMAGE

(a)     occasioned by

(i)      riot, civil commotion, strikers or locked-out workers unless Peril D is specified in the Schedule and then only to the extent stated;

(ii)     war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war;

(iii)    mutiny, military or popular uprising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law or state of siege or any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law or state of siege.

(b)     to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused by or contributed to or arising from

(i)      any nuclear weapons material

(ii)     ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. Solely for the purpose of this exclusion “combustion” shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

(c)     to any electrical machine, apparatus, or any portion of the electrical installation arising from or occasioned by over-running, excessive pressure, short circuiting, self-heating, arcing or leakage of electricity arising from whatever cause (lightning included).

         PROVIDED that this exclusion shall only apply to the particular machine, apparatus or portion of electrical installation so affected, and not to other machines, apparatus or electrical installation destroyed or damaged by fire set up by such particular machine, apparatus or other electrical installation.

(d)     caused by pollution or contamination except (unless otherwise excluded) DAMAGE to the Property Insured caused by

(i)      pollution or contamination which itself results from a Peril hereby insured against

(ii)     any Peril hereby insured against which itself results from pollution or contamination.

2.      (a)      Goods held in trust or on commission, bullion or unset precious stones, money (coined or paper), cheques, securities, obligations, stamps, documents, manuscripts, business books, computer system records, patterns, models, moulds, plans, drawings, or designs, explosives, unless specially mentioned as insured by this policy;

(b)     DAMAGE to property which, at the time of happening of such DAMAGE, is insured by, or would, but for the existence of this Policy, be insured by any marine policy or policies, except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under the marine policy or policies had this insurance not been effected;

3.       Consequential loss or damage of any kind or description except loss of rent when such loss is included in the cover under the Policy.

4.       Loss by theft during or after the occurrence of a fire

IV.    DEDUCTIBLES

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms conditions and provisions of this policy.

Warranted that during the currency of the policy the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles in the schedule.

V.      GENERAL PROVISION

CONTRACTING PURCHASER’S INTEREST

If at the time of DAMAGE the Insured shall have contracted to sell the interest of the Insured in any building hereby insured and the purchase shall not have been but shall be thereafter completed, the purchaser on completion of the purchase (if and so far as the property is not otherwise insured against such DAMAGE by the purchaser or on behalf of the purchaser) shall be entitled to benefit under this Policy without prejudice to the rights and liabilities of the Insured or BaoMinh until completion.

VI.    GENERAL CONDITIONS

1.       Identification

This Policy and the Schedule and Specification (which form an integral part of this Policy) shall be read together as one contract and words and expressions to which specific meanings have been attached in any part of this Policy or of the Schedule or Specification shall bear such specific meanings wherever they may appear.

2.       Policy voidable

This Policy shall be voidable by BaoMinh in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular by the Insured.

3.       Alteration and Removals

Under any of the following circumstances the insurance ceases to attach as regards the property affected unless the Insured, before the occurrence of any DAMAGE, has obtained the sanction of BaoMinh signified by endorsement upon the Policy, by or on behalf of BaoMinh:

(a)     if the trade or manufacture carried on is altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the building insured or containing the property insured is changed in such a way as to increase the risk of DAMAGE by any of the perils insured;

(b)     if any of the buildings insured or containing the property insured become unoccupied and so remain for a period of more than 30 days;

(c)     if the Property Insured is removed to any building or place other than that in which it is herein stated to be insured;

(d)     if the interest in the Property Insured passes from the Insured otherwise than by will or operation of law.

4.       Cancellation

BaoMinh may cancel this Policy by giving seven days’ notice by registered letter to the Insured at his last known address and in such event BaoMinh will return to the Insured the premium paid less the pro rata portion thereof for the period during which the Policy had been in force.

This Policy may be cancelled at any time by the Insured by giving seven days’ written notice to BaoMinh and in such event the Insured shall be entitled to a return of premium less the premium computed at BaoMinh’s Short Period Rates for the period during which the Policy had been in force.

Rates for Short Period:

Period                                                     Premium

Up to 3 months                                      30% of the Annual Premium

Between 3 to 6 months                           60% of the Annual Premium

Between 6 to 9 months                           90% of the Annual Premium

Over 9 months                                      100% of the Annual Premium

5.       Warranties

Every warranty to which the Property Insured or any item thereof is, or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy, and non-compliance with any such warranty shall be a bar to any claim in respect of DAMAGE occurring during the renewal period and shall not be a bar by reason of a warranty not having been complied with at any time before commencement of such period.

6.       Reasonable Precautions

The Insured shall maintain the Property Insured in a proper state of repair and shall take all reasonable precaution to prevent DAMAGE thereto.

VII.   CLAIMS CONDITIONS

1.       Action by the Insured

If any event giving rise to or likely to give rise to a claim under this Policy comes to his knowledge the Insured shall

(a)     immediately

(i)      take steps to minimize the loss or damage and recover any missing property

(ii)     give notice in writing to BaoMinh and

(iii)    give notice to the police in the event of deliberate or malicious damage

(b)     within 30 days or such further time as BaoMinh may in writing allow deliver to BaoMinh

(i)      a claim in writing for the loss or damage containing as particular an account as may be reasonably practical of all the several articles or items of property lost or damaged and the amount of loss or damage thereto respectively, having regard to their value at the time of the loss or damage

(ii)     particulars of all other insurances if any

The Insured shall at all times at his own expense produce, procure and give to BaoMinh all such further particulars, plans, specifications, books, vouchers, invoices, duplicates or copies thereof, documents, proofs and information with respect to the claim and the origin and cause of the loss or damage and the circumstances under which the loss or damage occurred, and any matter touching the liability or the amount of liability of BaoMinh as may be reasonably required by or on behalf of BaoMinh together with a declaration on oath or in other legal form of the truth of the claim and any matters connected therewith.

2.       Forfeiture

(a)     All benefit under the Policy shall be forfeited if any claim made is in any respect fraudulent or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or any one acting on his behalf to obtain benefit under this Policy or if any DAMAGE is caused by the willful act or with the connivance of the Insured.

(b)     Benefit under the Policy shall also be forfeited in respect of any claim

(i)      made and rejected if an action or suit be not commenced within twelve months after such rejection, or

(ii)     where arbitration takes place in pursuance of Claims Condition 8 of this Policy and an action or suit be not commenced within twelve months after the arbitrator or arbitrators or umpire shall have made their award.

3.       Reinstatement

BaoMinh may at its option, repair or replace the property damaged or destroyed, or any part thereof, instead of paying the amount of the loss or damage, or may join with any other Company or Insurers in so doing, but BaoMinh shall not be bound to repair exactly or completely, but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner, and in no case shall BaoMinh be bound to expend more in repair than it would have cost to repair such property as it was at the time of the occurrence of such loss or damage, nor more than the sum insured thereon.

If BaoMinh so elects to repair or replace any property the Insured shall, at his own expense, furnish BaoMinh with such plans, specifications, measurements, quantities and such other particulars as BaoMinh may require, and no acts done, or caused to be done by BaoMinh with a view to repair or replacement shall be deemed an election by BaoMinh to repair or replace.

If in any case BaoMinh shall be unable to repair or replace the Property Insured, because of any municipal or other regulations in force affecting the alignment of streets, or the construction of buildings, or otherwise, BaoMinh shall, in every such case, only be liable to pay such sums as would be required to repair or replace such property if the same could lawfully be repaired to its former condition.

4.       Rights of BaoMinh following a claim

On the happening of DAMAGE in respect of which a claim is made BaoMinh and any person authorized by BaoMinh may, without hereby incurring any liability or diminishing any of BaoMinh’s rights under this Policy,

(a)     enter, survey the loss or even keep possession of the Premises where such DAMAGE has occurred as the loss circumstance may require;

(b)     take possession of or require to be delivered to BaoMinh any Property Insured and deal with such Property for all reasonable purposes in any reasonable manner.

No property may be abandoned to BaoMinh whether taken possession of by BaoMinh or not.

5.       Average (Underinsurance)

If the Property Insured, at the time of any DAMAGE, be collectively of greater value than the sum insured thereon, the Insured shall bear a share of the loss corresponding directly to the proportion of underinsurance. Every item, if more than one, of the policy shall be separately subject to this Condition.

6.       Contribution

If at the time of any DAMAGE there be any other insurance or insurances effected by or on behalf of the Insured covering any of the property lost, destroyed or damaged, the liability of BaoMinh hereunder shall by limited to its rateable proportion of such DAMAGE.

If any such other insurance is expressed to cover any of the Property Insured, but is subject to any provision whereby it is excluded from ranking concurrently with this Policy either in whole or in part or from contributing rateably to the destruction or damage, the liability of BaoMinh hereunder shall be limited to such proportion of the destruction or damage as the sum hereby insured bears to the value of the property.

7.       Subrogation

Any claimant under this Policy shall at the request and at the expense of BaoMinh does and concurs in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or reasonably required by BaoMinh for the purpose of enforcing any rights and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties to which BaoMinh shall be or would become entitled or subrogated upon its paying or making good any destruction or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by BaoMinh.

8.       Arbitration

If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy such difference shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference, or if they cannot agree upon a single arbitrator, to the decision of two disinterested persons as arbitrators, of whom one shall be appointed in writing by each of the parties within two calendar months after having been required so to do in writing by the other party. In case either party shall refuse or fail to appoint an arbitrator within two calendar months after receipt of notice in writing requiring an appointment, the other party shall be at liberty to appoint a sole arbitrator, and in case of disagreement between the arbitrators, the difference shall be referred to the decision of an umpire who shall have been appointed by them in writing before entering on the reference and who shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The costs of the reference and of the award shall be in the discretion of the arbitrator, arbitrators or umpire making the award.

9.       Written notice

Every notice and other communication to BaoMinh required by these Conditions must be written or printed.

VIII.    SPECIAL ENDORSEMENT/WARRANTY

1.       Electronic Data

(a)     Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

(i)      This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

         ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

         COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorised instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorised instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature.

(ii)     However, in the event that Fire and/ or Explosion results from any of the matters described in paragraph (a) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to Property Insured by this Policy directly caused by Fire and/ or Explosion.

(b)     Electronic Data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Insured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

2.       Electronic Date Recognition

Section 1

This Policy does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventative, remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to:

a.       the calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations, by any computer system, hardware, program or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not; or

b.       any change, alteration, or modification involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations, to any such computer system, hardware, program or software or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence of the loss, damage, cost, claim or expense.

However this section shall not apply in respect of physical damage occurring at the insured’s premises arising out of the perils of fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, hurricane, cyclone, riot, strike, civil commotion, vandalism, malicious mischief, earthquake, volcano, tsunami, freeze or weight of snow.

Section 2

Notwithstanding Section 1 above, this Policy does not cover any costs and expenses, whether preventative, remedial or otherwise, arising out of or relating to change, alteration or modification of any computer system, hardware, programme or software or any microchip, integrated circuit or similar device in computer or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

Section 3

The date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations, shall not in and of itself be regarded as an event for the purpose of this Policy.

3.       Premium Warranty

1.       Notwithstanding anything herein contained to the contrary, and subject only and without prejudice to Clause 2 hereinafter set out, it is hereby declared and agreed that it is a condition precedent to liability under this Policy, Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note that any premium due must be paid and actually received in full by BaoMinh, the registered broker or registered agent through whom this policy was effected

(a)     when the period of insurance is 30 days or more, within 30 days from the

(i)      INCEPTION date of the coverage under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note; or

(ii)     EFFECTIVE date of the coverage stated on each Endorsement, if any, issued under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note when the effective date of coverage stated on the Endorsement is on or after the issuance date of the Endorsement or

(iii)    ISSUANCE date of each Endorsement, if any, issued under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note where the effective date of coverage under the Endorsement is before the issuance date;

OR

(b)     where BaoMinh has allowed payment of premium under the Policy by instalments, within 30 days from the

(i)      INCEPTION date of the cover under the Policy, Renewal Certificate or Cover Note for the first instalment and thereafter from the agreed dates on which the subsequent instalments become payable and

(ii)    EFFECTIVE date of coverage of any Endorsement issued under such Policy, for the first instalment and thereafter from the agreed dates on which the subsequent instalments become payable

OR

(c)     when the period of insurance is LESS than 30 days, within the period of insurance specified in the Policy, Endorsement, Renewal Certificate or Cover Note.

2.       In the event any of the abovementioned premium is not paid in full to BaoMinh, registered broker or registered agent as described above in the manner and within the time stipulated above (the "premium warranty period") the cover under this Policy, Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note shall be deemed to have terminated from the expiry of the premium warranty period and BaoMinh shall be discharged from all liability therefrom but without prejudice to any liability incurred before that date.

IMPORTANT NOTICE

 

We would remind that you must disclose to us, fully and faithfully, the facts you know or ought to know, otherwise you may not receive any benefit from your Policy.

 

 

Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt - TV - 032006

 QUY TẮC

BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Hợp đồng bảo hiểm số ………………………

 

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi tắt là Bảo Minh) đồng ý (theo các điều kiện quy định trong Quy tắc này, hoặc các điều kiện sửa đổi bổ sung khác, được coi là điều kiện tiên quyết đối với quyền đòi bồi thường của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng này) bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất hoặc hủy hoại, hoặc số tiền thiệt hại, hoặc tùy theo sự lựa chọn của Bảo Minh phục hồi thay thế tài sản hoặc bộ phận tài sản đó nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn bảo hiểm và sau khi đã đóng phí bảo hiểm được yêu cầu, tài sản được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm hoặc bộ phận của tài sản đó bị tổn thất, tổn hại, bị phá hủy do các rủi ro được ghi trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm gây ra.

VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ

Trách nhiệm của Bảo Minh, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá

(i)      Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục tài sản bị tổn thất

(ii)     Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi đã bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ khi Bảo Minh đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm đã được bồi thường này.

I.       ĐỊNH NGHĨA

Từ “TỔN HẠI” được viết hoa có nghĩa là tổn thất, phá hủy hoặc tổn hại của tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm.

Từ “Cháy” sẽ được hiểu là có ngọn lửa thật sự không kiểm sóat được trong những điều kiện bất thường (không phải là nguồn lửa chuyên dùng trong sinh hoạt), gây thiệt hại cho tài sản.

Từ “Khủng bố” có nghĩa là hành động sử dụng bạo lực hoặc vũ lực hoặc đe dọa dùng bạo lực, vũ lực của một người hoặc một nhóm người tự hành động hoặc đại diện hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính quyền cho các mục đích chính trị, tôn giáo, hệ tư tưởng hoặc các mục đích tương tự, kể cả việc gây áp lực cho chính quyền hoặc làm cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoang mang lo sợ.

II.      RỦI RO

A.      CHÁY (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

(a)     Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

(b)     TỔN HẠI do:

(i)      tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

(ii)     tài sản chịu tác động của bất kỳ quá trình xấy khô hoặc có sử dụng nhiệt

(iii)    tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền

(iv)    cháy do lửa ngầm dưới đất

(c)     TỔN HẠI gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

          SÉT ĐÁNH

Chỉ bồi thường cho TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy)

          NỔ

(a)     Nồi hơi, hoặc

(b)     Hơi đốt

được sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại địa điểm không có chức năng sản xuất hơi đốt, nhưng loại trừ TỔN HẠI gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động thiên nhiên khác.

B.      NỔ

nhưng loại trừ TỔN HẠI

(a)     của nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm (economisers), các loại bình chứa khác, máy móc, thiết bị sử dụng áp suất hoặc tổn hại cho các bộ phận cấu thành bên trong khi các bộ phận này bị nổ;

(b)     gây ra bởi hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

C.      MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc thiết bị trên các phương tiện đó rơi trúng

D.      GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BẾ XƯỞNG, những TỔN HẠI gây ra trực tiếp do

(a)     hành vi của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác nhằm làm rối loạn trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công hoặc bế xưởng hay không);

(b)     hành động của chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hoặc toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hoặc hạn chế tối thiểu hậu quả của những hành động gây rối đó;

(c)     hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hoặc công nhân bị bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;

(d)     hành động của chính quyền hợp pháp nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn hoặc hạn chế hậu quả của những hành động đó.

Loại trừ:

1.      TỔN HẠI gây ra bởi, hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của:

(a)     các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào;

(b)     dân biến là một phần của hoặc phát triển thành một cuộc nổi dậy của đại chúng;

(c)     hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù hành động này có diễn ra trong lúc trật tự công cộng bị xáo trộn hay không), nhưng không phải là hành động cố ý của những người tham gia bãi công, biểu tình hoặc công nhân bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;

(d)     xóa do ác ý, mất mát, biến dạng, hư hỏng thông tin trên hệ thống máy điện toán hoặc các phần mềm, chương trình, hoặc dữ liệu lưu trữ khác.

2.      (a)     mất thu nhập, tổn thất do chậm trễ, do mất thị trường hoặc các tổn thất hoặc tổn hại hậu quả hoặc gián tiếp khác dưới bất kỳ hình thức nào;

(b)     TỔN HẠI do việc ngừng toàn bộ hoặc một phần việc hoặc do chậm trễ hoặc gián đoạn bất kỳ công đoạn thuộc quy trình hoặc hoạt động nào;

(c)     TỔN HẠI gây ra do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do bị tịch thu, trưng dụng tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp;

(d)     TỔN HẠI do bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hoặc tạm thời đối với bất kỳ ngôi nhà nào do việc nhà này bị chiếm hữu bất hợp pháp bởi bất kỳ ai.

Với điều kiện là Bảo Minh không được miễn trách nhiệm theo các khoản 2 (c) hoặc (d) nêu trên đối với những tổn hại vật chất của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự tước quyền sở hữu hoặc xảy ra trong khi bị tước quyền sở hữu tạm thời.

 

E.      TỔN HẠI DO HÀNH ĐỘNG ÁC Ý:

TỔN HẠI tài sản được bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi những hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù những hành động này được gây ra trong khi có rối loạn trật tự công cộng hay không) nhưng không phải là TỔN HẠI do trộm cắp hoặc hành động mưu toan trộm cắp gây ra.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi tổn thất ở mỗi địa điểm riêng lẽ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

Chỉ có thể bảo hiểm cho rủi ro này nếu có bảo hiểm rủi ro D và các loại trừ cho rủi ro này được áp dụng, trừ điểm 1(c).

F.      ĐỘNG ĐẤT HOẶC NÚI LỬA PHUN: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo Mức miễn thường được nêu ra trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đối với những tổn thất, tổn hại gây ra không phải do cháy. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

G.      GIÔNG VÀ BÃO

loại trừ TỔN HẠI

(i)      gây ra bởi:

(a)     nước tràn ra khỏi các nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo, các hồ chứa, kênh đập hoặc thiết bị hoặc ống dẫn nước

(b)     lụt từ biển

do bão hoặc các nguyên nhân khác

(ii)     do đóng băng, lún, sụt lở đất

(iii)    của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời

(iv)    của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc các ô mở khác đã được hoàn tất để bảo vệ, chống lại giông bão

(v)     do nước hoặc nước mưa ngoại trừ nước hoặc mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc gây ra do tác động trực tiếp của giông, bão.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

H.      GIÔNG, BÃO VÀ LỤT

Loại trừ TỔN HẠI

(i)      gây ra bởi đóng băng, lún hoặc sụt lở đất

(ii)     của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời

(iii)    của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc tất cả các ô mở khác đã được hoàn chỉnh để bảo vệ chống lại giông bão

(iv)    do mưa ngoại trừ nước mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc do tác động trực tiếp của giông, bão.

(v)     do nước tràn từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng của mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

I.       NƯỚC TRÀN TỪ CÁC BỂ VÀ THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC, nhưng loại trừ:

(i)      TỔN HẠI do rò rỉ hoặc thoát nước từ các hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler).

(ii)     TỔN HẠI của ngôi nhà bị bỏ trống hoặc không được sử dụng

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

J.       ĐÂM VA DO XE CỘ HOẶC SÚC VẬT

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất, TỔN HẠI gây ra do bất kỳ xe cộ hoặc súc vật thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc người chủ khuôn viên được bảo hiểm hoặc những người làm công của họ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

III.    NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO

Quy tắc này không bảo hiểm cho:

1.       TỔN HẠI

(a)     Gây ra bởi:

(i)      Nổi loạn, bạo động dân sự, bãi công, bế xưởng trừ khi rủi ro D được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm được mô tả;

(ii)     Chiến tranh, xâm lược, hành động của ngoại thù, hoạt động thù địch hoặc tương tự chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;

(iii)    Nổi loạn, binh biến, nổi dậy của quần chúng, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, thiết quân luật hoặc tình trạng kiểm soát các biến cố là nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc giới nghiêm.

(b)     Của bất kỳ tài sản nào hoặc tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ hoặc những tổn thất có tính chất hậu quả dù trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc do ảnh hưởng một phần của hoặc do phát sinh từ:

(i)      Nguyên liệu vũ khí hạt nhân,

(ii)     Phóng xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ “đốt cháy” sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân.

(c)     Của bất kỳ máy móc, thiết bị hoặc bộ phận thiết bị dùng điện nào có nguyên nhân bắt nguồn từ hoặc gây ra bởi chạy quá tải, quá áp lực, chập điện, tự đốt nóng, hồ quang hoặc rò rỉ điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét đánh).

         Loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, thiết bị hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị lắp đặt điện bị ảnh hưởng trực tiếp chứ không áp dụng cho các máy móc, thiết bị khác bị phá hủy, tổn hại là hậu quả của việc cháy phát sinh từ chính máy móc thiết bị hoặc bộ phận bị ảnh hưởng trực tiếp.

(d)     Gây ra do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn (trừ khi đã bị loại trừ) trừ những TỔN HẠI của tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

(i)      ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn từ chính các rủi ro được bảo hiểm,

(ii)     bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào phát sinh từ ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn

2.      (a)      Hàng hóa uỷ thác hoặc ký gửi, vàng bạc và đá quý, tiền (giấy hoặc kim loại), séc, chứng khoán, giấy ký nợ, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, khuôn vẽ, bản thiết kế, chất nổ, trừ khi được ghi nhận là được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm này;

(b)     TỔN HẠI cho tài sản mà tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI đó đã được bảo hiểm hoặc lẽ ra phải được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này, ngoại trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hoặc lẽ ra phải được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này.

3.       Tổn hại hoặc tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ tổn thất mất tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này.

4.       Tổn thất do trộm cướp trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy

IV.    MỨC MIỄN THƯỜNG

Hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường các khoản miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi tổn thất sau khi đã áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản của hợp đồng này bao gồm cả điều kiện luật tỷ lệ.

Người được bảo hiểm đoan kết rằng, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, sẽ không mua bảo hiểm cho số tiền miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm.

V.      QUY ĐỊNH CHUNG

THAY ĐỔI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Nếu tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI Người được bảo hiểm đã ký hợp đồng bán tài sản được bảo hiểm của mình ở bất kỳ ngôi nhà được bảo hiểm nào theo hợp đồng bảo hiểm này nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất, sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, người mua sẽ được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu điều đó không làm phương hại tới nghĩa vụ và quyền lợi của Người được bảo hiểm cũng như Bảo Minh (với điều kiện người mua hoặc đại diện của người mua chưa mua bảo hiểm cho các tài sản này).

VI.    ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.       Sự đồng nhất

Quy tắc bảo hiểm, Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm và Danh mục tài sản (là những bộ phận cấu thành của hợp đồng bảo hiểm này) sẽ được coi là một hợp đồng và tại bất cứ vị trí nào trong các văn bản này, từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì ý nghĩa đặc biệt đó được duy trì cho dù chúng xuất hiện ở bất kỳ đâu trong Quy tắc bảo hiểm, Bản tóm lược hoặc Danh mục tài sản được bảo hiểm.

2.       Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được Bảo Minh cho là vô hiệu trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo hoặc mô tả sai lệch, cung cấp thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng có liên quan đến rủi ro được bảo hiểm.

3.       Thay đổi và di chuyển

Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với những tài sản bị tổn thất trừ khi Người được bảo hiểm, trước khi TỔN HẠI xảy ra, đã được sự chấp thuận của Bảo Minh bằng một điều khoản sửa đổi bổ sung do Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh cấp:

(a)     thay đổi loại ngành nghề sản xuất kinh doanh hoặc tính chất nghề nghiệp hoặc các tình trạng thay đổi khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm hoặc tài sản được bảo hiểm bên trong ngôi nhà đó và làm tăng khả năng xảy ra TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm;

(b)     ngôi nhà được bảo hiểm hoặc chứa tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống từ 30 ngày trở lên;

(c)     tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới một ngôi nhà hoặc địa điểm khác với ngôi nhà hoặc địa điểm được bảo hiểm nêu trong hợp đồng bảo hiểm;

(d)     quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm được chuyển từ Người được bảo hiểm sang người khác trừ khi theo di chúc hoặc do quy định của pháp luật.

 

4.       Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Bảo Minh có thể hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này sau khi thông báo trước cho Người được bảo hiểm bảy (07) ngày bằng thư bảo đảm theo địa chỉ được biết sau cùng của Người này, khi đó Bảo Minh có trách nhiệm hoàn trả phần phí bảo hiểm theo tỉ lệ tương ứng với thời hạn không còn được bảo hiểm tính từ ngày ra thông báo hủy bỏ.

Hợp đồng bảo hiểm này cũng có thể bị chấm dứt theo yêu cầu của Người được bảo hiểm bằng việc thông báo cho Bảo Minh trước bảy (07) ngày, khi đó Bảo Minh sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm áp dụng theo biểu phí ngắn hạn cho thời hạn hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực.

Tỷ lệ phí ngắn hạn:

Thời hạn                                                Tỷ lệ phí bảo hiểm

Đến 3 tháng                                30% phí bảo hiểm năm

Từ 3 đến 6 tháng                                    60% phí bảo hiểm năm

Từ 6 đến 9 tháng                                    90% phí bảo hiểm năm

Trên 9 tháng                             100% phí bảo hiểm năm

5.       Đoan kết

Bất kỳ đoan kết nào áp dụng cho tài sản hoặc bộ phận nào của tài sản được bảo hiểm sẽ có hiệu lực và tiếp tục có hiệu lực kể từ khi đoan kết được đưa ra cho đến hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Việc không thực hiện bất kỳ đoan kết nào sẽ làm mất quyền khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm nếu có TỔN HẠI xảy ra trong thời gian tái tục hợp đồng, nhưng các khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Người được bảo hiểm không thực hiện đoan kết tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

6.       Đề phòng tổn thất

Người được bảo hiểm phải luôn duy trì tài sản được bảo hiểm trong tình trạng được bảo dưỡng tốt và phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và đề phòng TỔN HẠI xảy ra cho tài sản được bảo hiểm.

VII.   ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI ĐÒI BỒI THƯỜNG

1.       Trách nhiệm của người được bảo hiểm

Nếu có bất kỳ sự cố nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:

(a)     ngay lập tức

(i)      thực hiện các bước nhằm giảm thiểu tổn thất hoặc tổn hại và thu hồi các tài sản bị mất mát

(ii)     thông báo cho Bảo Minh bằng văn bản

(iii)    thông báo cảnh sát trong trường hợp tổn hại do hành động cố ý hoặc phá hoại

(b)     trong vòng 30 ngày, hoặc dài hơn nếu được Bảo Minh cho phép bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải cung cấp  

(i)      khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại, càng chi tiết càng tốt, tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại và số tiền tổn thất tương ứng, căn cứ vào trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất

(ii)     chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho Bảo Minh tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các kế hoạch, phương án kỹ thuật, sổ sách kinh doanh, hóa đơn, biên lai, tài liệu, bằng chứng và thông tin có liên quan đến tổn thất như nguyên nhân gây ra tổn thất, hoàn cảnh cụ thể của tổn thất dưới hình thức bản chính hoặc bản sao, hoặc bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm của Bảo Minh mà Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý cùng với lời khai có cam kết hoặc bằng hình thức pháp lý khác xác nhận tính trung thực của khiếu nại đòi bồi thường và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

2.       Mất quyền lợi

(a)     Tất cả quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm này bị hủy bỏ nếu khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm là man trá hoặc Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ ai nhân danh họ sử dụng các hành vi hoặc các thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi đối với hợp đồng bảo hiểm này hoặc TỔN HẠI gây ra do các hành động cố ý hoặc có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.

(b)     Quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm này cũng bị bãi bỏ đối với bất kỳ khiếu nại nào:

(i)      đã được thực hiện và đã bị Bảo Minh từ chối bồi thường nhưng không có việc khởi kiện trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường, hoặc

(ii)     vụ khiếu nại đã được đưa ra trọng tài theo điều 8 (mục “trọng tài” sau đây) của Quy tắc bảo hiểm này mà Người được bảo hiểm đã không khởi kiện trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài, các trọng tài hoặc trọng tài thứ ba đã đưa ra phán quyết.

3.       Phục hồi tài sản

Bảo Minh, tùy theo sự lựa chọn của mình, có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần tài sản bị tổn hại hoặc bị phá hủy, thay vì trả tiền bồi thường tổn thất hoặc tổn hại, hoặc có thể cùng với các công ty hoặc nhà bảo hiểm khác thực hiện việc này. Bảo Minh không có trách nhiệm buộc phải sửa chữa tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ phục hồi với mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép, và trong bất kỳ trường hợp nào Bảo Minh cũng sẽ không chi trả cho việc phục hồi một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng như trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu Bảo Minh lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế đối với tài sản bị thiệt hại thì Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho Bảo Minh các bản vẽ, các tài liệu, phương án kỹ thuật, số lượng máy móc, kích thước và tất cả các thông tin cần thiết khác có liên quan khi Bảo Minh yêu cầu, và Người được bảo hiểm không được cho là Bảo Minh đã lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế nếu như Bảo Minh không thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện những điều thể hiện việc lựa chọn giải pháp thay thế hoặc sửa chữa.

Nếu trong mọi trường hợp Bảo Minh không thể thực hiện được việc thay thế hoặc sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương về việc bảo vệ cảnh quan đường phố hoặc kiến trúc của các toà nhà hoặc các quy hoạch xây dựng khác thì Bảo Minh sẽ chỉ có trách nhiệm chi trả một khoản tiền tương ứng với chi phí phải bỏ ra để thay thế hoặc sửa chữa tài sản đó tương tự như nó được sửa chữa một cách hợp pháp theo tình trạng cũ.

4.       Quyền của Bảo Minh khi có tổn thất xảy ra

Trong trường hợp TỔN HẠI xảy ra và có khiếu nại bồi thường, Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh có quyền thực hiện những việc sau đây mà không phải chịu trách nhiệm cũng như ảnh hưởng đến quyền hạn của Bảo Minh theo hợp đồng bảo hiểm này:

a)       đến hiện trường để giám định tổn thất hoặc tiếp quản ngôi nhà nơi xảy ra TỔN HẠI, tùy theo yêu cầu thực tế của vụ tổn thất;

b)      tiếp quản hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm chuyển giao các tài sản được bảo hiểm cho Bảo Minh xử lý theo cách thức và mục đích phù hợp;

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản của mình cho Bảo Minh cho dù tài sản đó có được Bảo Minh tiếp quản hay không.

5.       Luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

Tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI, nếu tài sản được bảo hiểm có trị giá thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng biệt đối với mỗi hạng mục tài sản được bảo hiểm.

 

 

6.       Đóng góp bồi thường tổn thất

Nếu tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI mà tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, tổn hại hoặc bị phá hủy đã được Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người này mua bảo hiểm theo một hoặc nhiều hợp đồng bảo hiểm khác thì trách nhiệm bồi thường của Bảo Minh theo đơn bảo hiểm này chỉ giới hạn ở phần TỔN HẠI được phân bổ theo tỉ lệ.

Nếu hợp đồng bảo hiểm khác nêu trên có điều kiện quy định không bồi thường một phần hoặc toàn bộ hoặc đóng góp theo tỷ lệ đối với tổn thất cùng với hợp đồng bảo hiểm này thì trách nhiệm của Bảo Minh cũng sẽ chỉ giới hạn ở phần tổn thất được phân bổ theo tỉ lệ giữa số tiền bảo hiểm trên trị giá của tài sản này.

7.       Thế quyền

Bảo Minh bằng chi phí của mình có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm thực hiện hoặc tham gia thực hiện hoặc cho phép Bảo Minh tiến hành những hành động cần thiết và hợp lý nhằm thi hành quyền đòi bồi thường lại từ các bên thứ ba theo quyền thế nhiệm sau khi Bảo Minh đã thanh toán bồi thường hoặc phục hồi tổn thất. Tuy nhiên, các hành động này có thể được tiến hành hoặc được yêu cầu tiến hành trước hoặc sau khi Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm.

8.       Trọng tài

Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến số tiền chi trả bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này thì tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một trọng tài do hai bên chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu hai bên không thỏa thuận được về một trọng tài này thì vụ việc sẽ được chuyển cho hai trọng tài mà mỗi trọng tài được từng bên chỉ định bằng văn bản sau hai tháng kể từ khi một bên nhận được văn bản của bên kia yêu cầu chọn trọng tài. Trong trường hợp một trong hai bên không chỉ định được trọng tài cho mình trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên kia, thì bên kia có quyền chỉ định một trọng tài duy nhất. Nếu hai trọng tài nói trên vẫn không thương lượng được với nhau thì họ sẽ bằng văn bản chỉ định một trọng tài chung để cùng ngồi và chủ tọa các cuộc thương lượng của họ. Chi phí cho dịch vụ trọng tài và số tiền bồi thường sẽ do các trọng tài quyết định.

9.       Thông báo và giao dịch bằng văn bản

Các thông báo và giao dịch với Bảo Minh theo các Điều kiện trong Quy tắc này phải được thực hiện bằng văn bản.

VIII.    SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẶC BIỆT

1.       Dữ liệu điện tử

(a)     Cho dù có bất kỳ điều khoản nào có nội dung khác đi được nêu trong Quy tắc bảo hiểm này, hoặc có bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đi kèm theo hợp đồng bảo hiểm này, các bên thống nhất các điều sau:

(i)      Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại, phá hủy, biến dạng, tẩy xóa, hư hỏng hoặc thay đổi các DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ phát sinh do bất kỳ một nguyên nhân nào (bao gồm nhưng không chỉ đối với Virus máy điện toán) hoặc việc mất công dụng, giảm chức năng, chi phí các loại, bất kể có thể có nguyên nhân khác cùng lúc phát sinh gây tác động hoặc theo một trình tự khác dẫn đến tổn thất.

         DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ có nghĩa là các sự kiện, quan niệm và thông tin được chuyển thành một hình thức có thể sử dụng để thông tin liên lạc, dịch thuật, hoặc cho việc xử lý của các thiết bị điện tử hoặc thiết bị xử lý dữ liệu cơ điện tử, và bao gồm các chương trình, phần mềm, và các lệnh được mã hóa khác cho việc xử lý và sử dụng dữ liệu hoặc cho việc hướng dẫn, sử dụng các thiết bị đó.

         VIRUS MÁY ĐIỆN TOÁN có nghĩa là một bộ lệnh gây hư hại, có hại hoặc không được phép ban hành hoặc mã bao gồm bộ những lệnh hoặc mã bất hợp pháp đã được lập trình hoặc thành lập theo cách khác, có thể lan truyền trong hệ thống máy điện toán các loại.

(ii)     Tuy nhiên, trường hợp cháy và/hoặc nổ phát sinh từ bất kỳ vấn đề nào được mô tả trong đoạn (a)(i) trên thì hợp đồng bảo hiểm này, căn cứ vào tất cả các điều khoản, điều kiện, các loại trừ của nó, sẽ bảo hiểm cho các tổn hại vật chất của tài sản được bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm trực tiếp gây bởi cháy và/hoặc nổ.

(b)     Định giá phương tiện xử lý dữ liệu điện tử

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào có nội dung khác đi được nêu trong Quy tắc bảo hiểm này, hoặc có bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đi kèm theo hợp đồng bảo hiểm này, các bên thống nhất các điều sau:

Nếu phương tiện xử lý dữ liệu điện tử được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này bị tổn thất vật chất hoặc bị tổn hại được hợp đồng này bảo hiểm thì cơ sở định giá sẽ là chi phí các đĩa lưu trữ trống (chưa chứa thông tin) cộng với chi phí sao chép dữ liệu điện tử từ nguồn dự phòng hoặc từ nguồn gốc của thế hệ trước. Chi phí này không bao gồm chi phí nghiên cứu và chi phí kỹ thuật cũng như không bao gồm chi phí tái tạo, tập hợp các dữ liệu điện tử đó. Nếu các đĩa không được sửa chữa, thay thế hoặc phục hồi thì cơ sở định giá sẽ là chi phí của đĩa trắng (chưa ghi dữ liệu). Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho các khoản tiền thể hiện giá trị của các dữ liệu điện tử đó đối với Người được bảo hiểm, hoặc bất kỳ bên nào khác, kể cả trong trường hợp dữ liệu điện tử đó không thể được tái tạo, hoặc tập hợp lại được.

2.       Nhận biết ngày điện tử

Phần 1

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại, chi phí, khiếu nại, dù cho mục đích ngăn ngừa, khắc phục hoặc mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc có liên quan đến:-

a.       việc tính toán, so sánh, phân biệt, thiết lập trình tự hoặc xử lý dữ liệu có liên quan đến việc thay đổi ngày tháng của năm 2000, hoặc bất kỳ thay đổi ngày tháng khác, bao gồm việc tính năm nhuận, bởi bất kỳ hệ thống máy điện toán, phần cứng chương trình hoặc phần mềm và/ hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của người được bảo hiểm hay không; hoặc

b.       bất kỳ thay đổi, bổ sung có liên quan đến thay đổi ngày tháng của năm 2000, hoặc bất kỳ sự thay đổi ngày tháng nào khác, bao gồm việc tính năm nhuận, của hệ thống máy điện toán, phần cứng, chương trình, phần mềm, hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của người được bảo hiểm hay không.

Điều khoản này áp dụng bất kể bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào xảy ra đồng thời hoặc theo trình tự khác dẫn đến tổn thất, tổn hại, khiếu nại và chi phí.

Tuy nhiên, phần này sẽ không áp dụng cho các tổn hại vật chất xảy ra tại địa điểm được bảo hiểm của Người được bảo hiểm phát sinh từ các rủi ro như cháy, sét đánh, nổ, máy bay rơi hoặc xe cộ đâm va, vật thể lạ rơi, giông bão, mưa đá, lốc xóay, bạo loạn, đình công, dân biến, hành vi côn đồ, hành động phá hoại, động đất, núi lửa phun, sóng thần, đóng băng hoặc do sức nặng của băng tuyết.

Phần 2

Cho dù có phần 1 nêu trên, hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho các khoản chi phí, dù cho mục đích ngăn ngừa, khắc phục hoặc mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung bất kỳ hệ thống máy điện toán, phần cứng chương trình hoặc phần mềm và/ hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của Người được bảo hiểm hay không.

Phần 3

Việc thay đổi ngày tháng của năm 2000, hoặc bất kỳ sự thay đổi ngày tháng nào khác, bao gồm việc tính toán năm nhuận, sẽ không được xem là một sự kiện cho mục đích hoạt động của hợp đồng bảo hiểm này.

 

3.       Cam kết thanh toán phí

1.       Bất kể điều gì có thể trái ngược với mục đích của cam kết này với điều kiện là phụ thuộc và không phương hại đến điều khoản số 2 được nêu ở dưới đây, các bên bằng cam kết này thỏa thuận điều kiện tiên quyết để Người bảo hiểm có trách nhiệm đối với Hợp đồng bảo hiểm, Chứng nhận tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận tạm thời là việc Người được bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho Bảo Minh, các đại lý hay môi giới bảo hiểm liên quan

(a)     trong vòng 30 ngày tính từ

(i)      ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay Chứng nhận bảo hiểm tạm thời;

(ii)     ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong mỗi Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục hoặc Chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung trùng với ngày cấp hoặc sau ngày cấp Sửa đổi bổ sung đó; hoặc

(iii)    ngày cấp mỗi Sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm theo Sửa đổi bổ sung là trước ngày cấp;

HOẶC

(b)     Trường hợp Bảo Minh chấp nhận thanh toán phí bảo hiểm thành nhiều kỳ, thì phí được thanh toán trong vòng 30 ngày tính từ

(i)      ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm

(ii)     ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có) cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm

HOẶC

(c)     khi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm dưới 30 ngày, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời.

2.      Trong trường hợp các khoản phí trên không được thanh toán đầy đủ cho Bảo Minh, các đại lý, môi giới bảo hiểm liên quan và không được thanh toán trong “thời hạn cam kết thanh toán phí” được quy định bên trên thì phạm vi bảo hiểm nêu trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ bị hủy bỏ và Bảo Minh chỉ chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian các văn bản trên có hiệu lực đến ngày bị hủy bỏ.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực và đầy đủ tất cả các dữ liệu mà Người được bảo hiểm biết hoặc có thể biết để không bị ảnh hưởng đến quyền được bồi thường từ Hợp đồng bảo hiểm này

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Sản phẩm thông dụng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sản phẩm của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm du lịch nước ngoài
Bảo hiểm y tế và hồi hương cho khách du lịch nước ngoài. Thỏa mãn yêu cầu cấp Visa với phí đóng rẻ nhất. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, siêu tốc. Dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm du lịch trong nước
Bảo hiểm khách du lịch, tham quan trong nước. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm thiệt hại do cháy nổ, hỏa hoạn cho các công trình, nhà cửa và tài sản.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa và quốc tế, bao gồm cả chi phí cứu hộ.
Bảo hiểm thân vỏ ô tô
Bảo hiểm thân vỏ và thiệt hại vật chất toàn bộ ô tô. Sửa chữa chính hãng, dịch vụ tận nơi.
Bảo hiểm bắt buộc ô tô
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nghề nghiệp của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trên địa phận và từ hoạt động của Người được bảo hiểm
Bảo Minh Tràng An
Hotline: 0966.44.55.44

Bảng quảng cáo

MENU